Politica de Confidențialitate
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR PE INTELESUL DUMNEAVOASTRA                                                                                                                                                                

DECLARATIE DE CONFORMITATE


Noi SC ECO TRADING SRL asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere conf. art.5 din HG 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca produsele / serviciile din factura prezentă la care se referă această declarație nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu certificatele de calitate emise de producator, respectiv de importator.

 

NOTĂ DE INFORMARE ȘI CONSIMŢAMÂNT

 

Stimate client, partener, colaborator, transportator, delegat,

Vă informăm că ECO TRADING S.R.L.J04/1119/1995, C.U.I. 7712960cu sediul în Băcau, strada Izvoare, nr. 52, este operator de date cu caracter personal şi aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (pe scurt GDPR); prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de către dvs. Prin întocmirea acestui document sau despre care luăm cunoştinţa de la terţi.

Categoriile de date personale prelucrate noi sunt următoarele: nume şi prenume, serie şi număr de BI /CI şi doar când este cazul: mijloc de transport, adresa, telefon, CNP , imagini video preluate. În incinta operatorului sunt instalate camere de luat vedere pentru asigurarea securităţii.

Scopurile prelucrării datelor dvs. sunt: livrarea mărfurilor/prestarea serviciilor solicitate, asigurarea securităţii mărfurilor şi persoanelor, trasabilitatea, respectarea obligaițile legale ce ne revin în scopuri fiscale şi în scop administrativ ( evidenţa aferentă livrării mărfurilor şi serviciilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate).

Temeiul juridic pentru prelucrare: livrarea mărfurilor comandate şi/sau executarea serviciilor, Codul fiscal şi legislaţia secundară aferentă, interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) referitoare la trasabilitatea livrărilor, securitate internă şi prevenirea riscurilor care ar putea afecta Persoana Vizată, ori personalul propriu al operatorului, consimţământul liber exprimat.

Perioada de stocare este cea în care sunteţi clientul ( delegatul clientului) firmei noastre, la care se adaugă perioada prevăzută de obligaţiile noastre legale (cele uzuale de arhivare, cele din legislaţia fiscală, civilă sau penală) şi perioada în care avem un interes legitim pentru a continua prelucrarea datelor dvs. ( termen de prescripţie de minim 3 ani).

Destinatari ai datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate de prelucrare pot fi: personalul cu atribuţii de contabilitate, administrativ şi pază al operatorului, care au obligaţia de respectare a confidenţialităţii datelor persoanelor vizate. Datele dvs. personale (sau doar o parte din acestea) pot fi comunicate partenerilor și colaboratorilor noştri externi (contabilitate externalizată, acces al firmei de service IT, avocaţi, auditori) şi numai în cazul în care este necesar ca aceştia să îşi îndeplinească serviciul pentru care i-am contractat în legatură cu activitatea noastră. Datele dvs. personale pot fi transferate către terţe autorităţi competente doar dacă acestea justifică un temei legal obligatoriu (autorităţi fiscale, anchete penale, fraude cibernetice, asiguratori).

Transferarea datelor personale ale persoanei vizate către terţe persoane altele decât destinatarii acestora, în ţară şi/sau străinătate este exclusă, fără un consimţământ informat complet, explicit şi prealabil al persoanei vizate. Datele vs. personale ale persoanei vizate nu vor fi folosite în scop comercial şi/sau de marketing al terţilor.

Datele dvs. personale NU vor face obiectul unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Drepturile dvs.  în legătură cu datele personale sunt cele prevăzute de art. 12-22 din GDPR:

  • dreptul de a accesa datele dvs. şi de a primi informaţii despre utilizarea acestora;
  • dreptul de a cere corectarea şi/sau completarea informaţiilor (dreptul la rectificare);
  • dreptul de a cere ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat), cu consecinţa încetării imediate a raporturilor comerciale;
  • dreptul de a resţricţiona utilizarea datelor, cu posibila consecinţă a încetării imediate a raporturilor comerciale dreptul de portare a datelor, ce le veţi primi într-un format portabil;
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs., cu consecinţa încetării imediate a raporturilor comerciale;
  • aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu consecinţa încetării imediate a raporturilor comerciale;
  • aveţi dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal–contact anspdcp©dataprotection.ro şi vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru relaţii suplimentare privind modul în care aplicăm GDPR vă puteţi adresa cu cerere scrisă la sediul firmei specificat în antet sau pe email la adresa gdpr©ecot.ro.

Pe baza notei de informare de mai sus şi a clarificărilor verbale ce mi s-au dat atunci când le-am solicitat, subsemnatul/a ca persoana vizată îmi exprim consimţământul să prelucraţi datele cu caracter personal furnizate sau deja deţinute de la mine sau de la terţi. Lipsa consimţământului dvs. determină imposibilitatea livrării mărfurilor/executării serviciilor. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimţământului exprimat înainte de retragerea acestuia.

Consimţământulul subsemnatului/ei este expres şi neechivoc, respectiv explicit, liber exprimat şi informat.